Tietosuojaseloste

Priima Sales Oy
3298571-3
info@priimasales.com
Vetokuja 4, 01610 Vantaa

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Santeri Siikavirta
santeri.siikavirta@priimasales.fi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
 • Elintärkeiden etujen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat. Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin -ja palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja
tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Koko nimi
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Henkilötunnus
 • Sähköposti osoite
 • Puhelinnumero

4. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot 3 kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tarvittavat henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi, joko suoraan tai evästeiden avulla, rekisteröityessäsi verkkopalveluumme ja päivittäessäsi käyttäjätilisi tietoja. Joissain tapauksissa tietojasi saattaa syöttää järjestelmäämme joku kolmas osapuoli – esimerkiksi työkaverisi, joka kutsuu sinut käyttämään yrityksenne yhteistä tiliä. Sinulla on näissä tapauksissa mahdollisuus korjata ja poistaa tietosi palvelustamme kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” asetetuissa puitteissa. Kehotamme näissä tilanteissa olemaan ensisijaisesti yhteydessä siihen osapuoleen, joka on syöttänyt tietosi.

6. Henkilötietojen käsittelijämme

Henkilötietoihisi on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi tietoihin. Kaikkia työntekijöitämme velvoittaa asianmukainen salassapitosopimus.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Keräämme tarvittavat henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi, joko suoraan tai evästeiden avulla, rekisteröityessäsi verkkopalveluumme ja päivittäessäsi käyttäjätilisi tietoja. Joissain tapauksissa tietojasi saattaa syöttää järjestelmäämme joku kolmas osapuoli – esimerkiksi työkaverisi, joka kutsuu sinut käyttämään yrityksenne yhteistä tiliä. Sinulla on näissä tapauksissa mahdollisuus korjata ja poistaa tietosi palvelustamme kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” asetetuissa puitteissa. Kehotamme näissä tilanteissa olemaan ensisijaisesti yhteydessä siihen osapuoleen, joka on syöttänyt tietosi.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

​a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

​a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää ‘rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Poisto-oikeus

Poistamme pyynnöstäsi kaikki sinua koskevat henkilötiedot asiakasrekisteristämme, ellei meillä ole oikeudellista erityisperustetta säilyttää tietoja (esim. maksamattomat laskut). Poisto- oikeuden käyttäminen tarkoittaa samalla käyttäjätilisi sulkemista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

8. Tietosuojan päivitys

Saatamme päivittää oheista tietosuojaselostettamme toimintamme kehittyessä ja muuttuessa. Lainmuutokset voivat olla myös syynä tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen. Muutokset astuvat voimaan, kun päivitämme ja julkaisemme uuden tietosuojaselosteen.